ÚVOD

Túto mobilnú aplikáciu FaceRehab vyvinula a prevádzkuje spoločnosť INOVUJ s.r.o. Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom (ďalej len „EULA“ alebo „licencia“) je zákonnou zmluvou uzatvorenou medzi vami („používateľom“) a spoločnosťou INOVUJ, ktorou sa riadi používanie aplikácie. „Aplikácia“ znamená softvér mobilnej aplikácie FaceRehab, všetok obsah, nástroje, pomocná dokumentácia a všetky služby pod kontrolou spoločnosti INOVUJ, ktoré sú prevádzkové v súvislosti s aplikáciou (súhrnne ako „služby“). Nasledujúca zmluva EULA (spolu s dokumentmi, ktoré sa v nej uvádzajú) sa vzťahuje na používanie tejto aplikácie, ktoré zahŕňa prístup k aplikácii, jej prezeranie alebo registráciu na jej používanie.

KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“ (I) VYJADRUJETE SVOJ ZÁMER, ABY TENTO ÚKON SLÚŽIL AKO ELEKTRONICKÝ PODPIS TEJTO LICENCIE S ROVNAKOU PLATNOSŤOU A ÚČINNOSŤOU AKO VLASTNORUČNÝ PODPIS, (II) VYHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE STE DOSIAHLI PLNOLETOSŤ PODĽA ZÁKONA A MÁTE SPÔSOBILOSŤ NA POTVRDENIE TEJTO LICENCIE A (III) VYHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE VAŠA REGISTRÁCIA A POUŽÍVANIE TEJTO APLIKÁCIE SÚ V SÚLADE SO VŠETKÝMI PLATNÝMI ZÁKONMI A PREDPISMI, KTORÉ SA NA VÁS VZŤAHUJÚ.

Táto aplikácia môže byť použitá so smartfónmi s operačnými systémami iOS (Apple) a Android (Google), no nemusí byť kompatibilná so všetkými verziami operačných systémov. Pred prevzatím skontrolujte kompatibilitu svojho operačného systému a telefónu. Túto aplikáciu na základe licencie poskytuje, no nepredáva, spoločnosť INOVUJ na účely použitia len na základe podmienok tejto licencie a spoločnosť INOVUJ si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené. Spoločnosť INOVUJ si ponecháva vlastníctvo všetkých práv, nárokov a podielov s ohľadom na túto aplikáciu. S výnimkou obmedzených práv a licencií, ktoré sú výslovne udelené na základe tejto zmluvy EULA, nezískavate vy ani žiadna tretia strana podľa tejto zmluvy EULA, či už na základe domnienky, zrieknutia sa nejakého nároku, prekážky jeho uplatnenia alebo iným spôsobom žiadne práva duševného vlastníctva alebo iné právo, nárok alebo podiel na duševnom vlastníctve spoločnosti INOVUJ. Táto aplikácia môže obsahovať alebo zahŕňať softvérové komponenty tretej strany, ktoré sú vo všeobecnosti bezplatne dostupné na základe licencií, ktoré príjemcom udeľujú rozsiahle práva na kopírovanie, upravovanie a distribuovanie takýchto komponentov („komponenty z otvoreného zdroja“). Hoci túto aplikáciu získavate na základe tejto zmluvy EULA, nič v nej nebude brániť, obmedzovať alebo vám inak prekážať či vás inak obmedzovať v získaní takýchto komponentov z otvoreného zdroja na základe príslušných licencií s treťou stranou alebo obmedzovať vaše používanie takýchto komponentov z otvoreného zdroja na základe takýchto licencií.

  1. Týmito podmienkami sa upravujú vzťah medzi spoločnosťou INOVUJ s.r.o. a užívateľom mobilnej a webovej aplikácie FaceRehab. Tieto podmienky obsahujú záväzné pravidlá a podmienky poskytovania služieb spoločnosti INOVUJ s.r.o. ich užívateľom, rovnako ako práva a povinnosti užívateľov služieb spoločnosti INOVUJ s.r.o..
  2. Veľmi pozorne si prečítajte tieto Podmienky a naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu („Informácii o spracovaní osobných údajov“). Používaním našich platforiem súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami a našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami a našimi pravidlami ochrany osobných údajov, platformy nepoužívajte.
  3. Odporúčame vám uložiť alebo vytlačiť kópiu týchto Podmienok pre ďalšie použitie.
  4. Akékoľvek podmienky, ktoré máte so svojím príslušným poskytovateľom mobilných sietí („ poskytovateľ mobilných sietí “), naďalej platia a poskytovateľ mobilných služieb vám môže účtovať poplatok za prístup k službám sieťového pripojenia po celú dobu pripojenia pri prístupe k našim platformám a poplatky tretích strán v môžu občas vzniknúť . Nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky náklady a ďalšie poplatky alebo výdavky, ktoré vám účtuje váš mobilný poskytovateľ, poskytovateľ internetových služieb, operátor siete a / alebo akýkoľvek iný poskytovateľ tretej strany v súvislosti s vašou internetovou službou, vašou mobilnou službou a akýmkoľvek používaním naše platformy. V prípade, že nie ste platiteľom účtov za zariadenie, ktoré sa používa na prístup na naše platformy, bude sa od vás predpokladať, že ste od príslušného platiteľa účtov dostali povolenie na používanie našich platforiem.
  5. Ak používate naše platformy na akomkoľvek zariadení, ktoré nevlastníte, musíte mať na to povolenie vlastníka. Bez ohľadu na to, či zariadenie vlastníte alebo nie, budete zodpovední za dodržiavanie týchto podmienok.
  6. Využívanie služieb spoločnosti INOVUJ s.r.o. je možné iba v prípade udelenia súhlasu s týmito podmienkami.

ZMLUVA

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. tým, že umožní užívateľovi objednať si alebo prihlásiť sa k odberu služieb spoločnosti INOVUJ s.r.o., urobí užívateľovi ponuku so všetkými podmienkami ustanovenými v tejto ponuke, ktorú užívateľ akceptuje objednaním, zakúpením či prihlásením sa k odberu tej ktorej služby spoločnosti INOVUJ s.r.o. pre seba ako užívateľa, čím dôjde medzi užívateľom a spoločnosťou INOVUJ s.r.o. k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb sú tieto podmienky. V prípade zamýšľaných zmien týchto podmienok je spoločnosť INOVUJ s.r.o. povinná užívateľa vopred písomne​​vyrozumieť, a to prostredníctvom jeho užívateľského konta najneskôr 30 dní pred platnosťou zmeny podmienok. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenou podmienok je povinný o tom písomne ​​upovedomiť spoločnosť INOVUJ s.r.o. tým, že požiada o zrušenie poskytovaní služieb z dôvodu zmeny podmienok. V prípade, že užívateľ bude pokračovať v užívaní služieb po dátume platnosti zmeny týchto podmienok, potom týmto konkludentne súhlasí so zmenou podmienok a takáto zmena podmienok sa pre neho stáva záväznou. Tieto podmienky je spoločnosť INOVUJ s.r.o. oprávnená zmeniť, ak je to nevyhnutné najmä s ohľadom na zmenu právnej úpravy, výsledky právnej analýzy, vývoja služby, technických dôvodov, prevádzkových požiadaviek alebo v dôsledku zmeny podmienok v prospech užívateľa.

NAŠE PLATFORMY

Medzi naše platformy patri naša webová aplikácia https://app.facerehab.eu, a mobilná aplikácia „FaceRehab“.

REGISTRÁCIA

Aby ste mohli naplno využívať naše platformy, môže sa od vás vyžadovať registrácia účtu.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že informácie, ktoré ste poskytli, sú pravdivé, presné a správne. Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite písomne​​informovať v prípade akýchkoľvek zmien akýchkoľvek vašich informácií.

Vaše prihlasovacie údaje slúžia iba na vaše osobné použitie a prihlasovacie údaje musíte uchovať v tajnosti a bezpečí. Zdieľanie vašich prihlasovacích údajov s inou osobou je prísne zakázané.

Ak máte podozrenie na akékoľvek neoprávnené použitie vašich prihlasovacích údajov alebo na porušenie našej bezpečnosti alebo o nich zistíte akékoľvek porušenie, musíte nás o tom okamžite informovať e-mailom na adrese info@facerehab.eu a s uvedením podrobností o neoprávnenom použití alebo porušení.

V záujme zabezpečenia riadneho a spoľahlivého poskytovania služieb, uplatňuje spoločnosť INOVUJ s.r.o. pri porušení povinností užívateľa tieto sankcie: výstraha, odstránenie obsahu užívateľa, dočasná deaktivácia užívateľského účtu a zrušenie (neodvolateľná deaktivácia). Druh sankcie závisí od účelu, vplyvu a druhu porušenia povinností z pohľadu záujmov spoločnosti INOVUJ s.r.o. a užívateľa. Spoločnosť INOVUJ s.r.o. je oprávnená pri zrušení užívateľského účtu neumožniť užívateľovi nové založenie užívateľského účtu.

DOSTUPNOSŤ

Osoba, ktorá využíva naše platformy berie na vedomie, že služby môžu byť z času na čas nedostupné, môžu byť ponúkané v obmedzenom rozsahu alebo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti poskytovaných služieb alebo od používaného zariadenia užívateľa. Spoločnosť INOVUJ s.r.o. sa zaväzuje urobiť všetko potrebné na to, aby služby boli udržiavané v prevádzke, nemožno však vopred predpokladať neplánované výpadky služieb, a to najmä s ohľadom, že väčšina služieb spoločnosti INOVUJ s.r.o. je poskytovaná online. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade výpadku služby môže byť dočasne obmedzený prístup užívateľa k službám. O plánovanom prerušení dodávky služieb bude užívateľ vždy v predstihu ​​vyrozumený. Spoločnosť INOVUJ s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú prerušením dodávky služieb, ktoré nemohla predpokladať, alebo o ktorom v predstihu informovala užívateľa.

PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu vložených dát a ich prípadné zneužitie. Užívateľ je povinný chrániť svoj užívateľský účet pred neoprávneným a podvodným použitím vhodnými prostriedkami a je povinný bezodkladne informovať spoločnosť INOVUJ s.r.o. o akomkoľvek neoprávnenom a podvodnom použití jeho užívateľského konta, alebo pri podozrení, že je jeho užívateľský účet bol vystavený takémuto riziku, a to prostredníctvo užívateľského účtu alebo emailom na adresu: info@facerehab.eu .

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. je oprávnená zrušiť užívateľský účet ktoréhokoľvek užívateľa v prípade akéhokoľvek neoprávneného a podvodného použitia daného účtu a v takom prípade užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny služby.

Užívateľ berie na vedomie, že k užívaniu väčšiny služieb je nutné mať zaistené pripojenie k Internetu v požadovanej kvalite, či rôzne zariadenia (počítač, mobilný telefón, a pod.), pričom užívateľ berie na vedomie, že tieto doplnky nie sú súčasťou služby a užívateľ je povinný si tieto zabezpečiť sám na vlastné náklady.

Užívateľ berie na vedomie, že služby spoločnosti INOVUJ s.r.o. sú poskytované tak ako sú k dispozícii, a to so všetkými chybami. Spoločnosť INOVUJ s.r.o. nezaručuje presnosť ani včasnosť poskytovaných služieb. Užívateľ berie na vedomie, že počítačové systémy nie sú s ohľadom na ich charakter nikdy bezchybné, a preto sa spoločnosť INOVUJ s.r.o. nemôže zaručiť za úplne neprerušovanú, včasnú, bezpečnú a bezchybnú prevádzku služieb, rovnako ako sa nemôže zaručiť za to, že nedôjde k strate obsahu užívateľa.

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. poskytuje svoje služby odplatne ak zmluva neustanovuje inak. Užívateľ je povinný za poskytnutú službu spoločnosti INOVUJ s.r.o. zaplatiť v súlade s týmito podmienkami podľa zvolenej služby a ich doplnkov, ak sa nedohodne so spoločnosťou INOVUJ s.r.o. písomne ​​inak, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí a je povinný zaplatiť spoločnosti INOVUJ s.r.o. dohodnutú cenu za poskytnuté služby. Cena služby je uvedená v ponuke spoločnosti INOVUJ s.r.o. k uzavretiu zmluvy. Prijatím ponuky užívateľ akceptuje ponúkanú cenu služby a je povinný cenu služby uhradiť.

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. je oprávnená predkladať užívateľom či budúcim užívateľom špeciálne a bezplatné ponuky podliehajúce dodatočným podmienkam. Takéto špeciálne a iné ponuky sú medzi užívateľmi neprenosné. Ak nie je uvedené inak, požadovaná cena za služby zahŕňa všetky dane, ku ktorým na zaplatenie je povinný užívateľ. Cena služby je priamo v aplikácii zvolenej služby ako jej prvok. Cenu služby užívateľ akceptuje uzatvorením zmluvy postupom podľa čl. 2 týchto podmienok. O akejkoľvek zmene dohodnutej ceny služby sa spoločnosť INOVUJ s.r.o. zaväzuje užívateľa vopred informovať, pričom v prípade zmeny výšky čiastky je užívateľ oprávnený zrušiť poskytovanie dohodnutej služby ešte pred zmenou ceny.

Služby, ktoré sú poskytované užívateľom, naviazaným na tretiu stranu, sú poskytované na účet tretej strany, ak nie je ustanovené inak. Ak nebude užívateľ riadne a včas platiť dohodnutú cenu služby, je spoločnosť INOVUJ s.r.o. oprávnená pozastaviť alebo zrušiť prístup užívateľa k službám, alebo obmedziť či zrušiť prístup užívateľa k jeho užívateľskému účtu.

Pri zriadení užívateľského účtu je užívateľ povinný uviesť aj jeho úplné a pravdivé fakturačné a platobné údaje, ak bude spoločnosťou INOVUJ s.r.o. vyzvaný. Oznámené údaje je užívateľ oprávnený meniť vo svojom užívateľskom účte. Nemožno zmeniť fakturačné údaje na už vystavenej faktúre. Súčasne užívateľ súhlasí s tým, že spoločnosť INOVUJ s.r.o. je oprávnená užívať tiež všetky údaje jej poskytnuté bankou užívateľa. Ak neuvedie užívateľ všetky údaje, potrebné pre fakturáciu, a to ani na výzvu spoločnosti INOVUJ s.r.o. je márnym uplynutím lehoty uvedenej vo výzve takéto jednanie užívateľa žiadosťou o zrušenie užívateľského účtu.

Poskytnutím fakturačných údajov užívateľ prehlasuje, že je oprávnený na použitie poskytnutého spôsobu platby a že všetky ním uvedené fakturačné údaje sú pravdivé a presné, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych a nepravdivých údajov, či údajov, ku ktorých poskytnutie nebol oprávnený.

Poskytnutím fakturačných údajov a objednaním služby je spoločnosť INOVUJ s.r.o. oprávnená užívateľovi účtovať cenu dohodnuté služby vrátane jej súčastí, a to až do dohodnutej výšky podľa oznámených fakturačných údajov, pričom užívateľa zodpovedá za správnosť a úplnosť oznámených fakturačných údajov. Spoplatnené služby sú hradené formou predplatného (napr. mesačne, každé tri mesiace alebo ročne podľa druhu zvolenej služby) alebo jednorázovým poplatkom. Podľa toho ako je uvedené v aplikácii.

Zmluva uzatvorená na poskytovanie služieb hradených formou predplatného sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie podľa dĺžky predplatného, ​ak užívateľ neoznámi najneskôr deň pred splatnosťou predplatného na ďalšie obdobie, že požaduje ukončenie poskytovania služby, za ktorú je predplatné hradené. Platby predplatného budú spoločnosťou INOVUJ s.r.o. vykonávané automaticky v intervaloch zvolených užívateľom, a to až do ukončenia poskytovania služby.

Ak dôjde k uplynutiu doby, na ktorú bolo zaplatené predplatné, bude z kreditnej karty, zadanej v užívateľskom účte, resp. z kreditnej karty, ktorú užívateľ zadal v Google Play alebo AppStore automaticky strhnutá štandardná cena predplatného platná k termínu predplatného, ​​to znamená, že ceny špeciálnych ponúk v tomto prípade neplatia, a predplatné bude obnovené na rovnaké obdobie, ktoré užívateľ zvolil, ak predplatné nebude užívateľom zrušené najneskôr deň bezprostredne predchádzajúci poslednému zaplatenému predplatnému. Štandardné ceny predplatného alebo jednorázového poplatku sú k dispozícii na webe spoločnosti alebo priamo v mobilnej aplikácii spoločnosti INOVUJ s.r.o. .

Poskytovanie predplatných služieb možno kedykoľvek zrušiť zadaním v mobilnej aplikácii či v Google Play / AppStore, čím dôjde tiež k zrušeniu predplatných služieb. Zaplatené predplatné nemožno vrátiť, a to ani v prípade, že užívateľ požiada o ukončenie poskytovania služby po zaplatení predplatného pred uplynutím zaplateného obdobia či zaplatenú službu nebude využívať, s čím užívateľ uzatvorením zmluvy súhlasí. Až zaplatením predplatného alebo jednorázového poplatku dôjde k začatiu poskytovaniu zvolenej služby, pričom poskytovanie služby môže byť prerušené po dobu, po ktorú je užívateľ v omeškaní so zaplatením predplatného. Každé obdobie predplatného končí ešte len vypršaním dohodnutej doby bez ohľadu na skutočné využívanie služby počas daného obdobia, ak užívateľ nepožiada o jeho okamžité zrušenie, aj v takom prípade však užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného predplatného. Každý užívateľ si môže skontrolovať dĺžku aktuálneho obdobia predplatného nahliadnutím do užívateľského účtu.

Platby prebiehajú podľa pravidiel jednotlivých platform – AppStore a Google Play, resp. pravidiel platobnej brány. Ak je pre poskytovanie služby stanovené pevné obdobie (vymedzené predplatným) a cena, táto cena zostane platná po celé toto jedno vymedzené obdobie. V prípade však, že užívateľ bude chcieť naďalej využívať služby, je povinný prijať novú ponuku ceny predplatného na nové obdobie, ak dôjde k zmene ceny služieb v predchádzajúcom období. Užívateľ neprevedením zrušenia poskytovania služby súhlasí s novou cenou služby. K zmene ceny služby môže dôjsť najmä z týchto dôvodov – pridanie nových funkcií či vylepšených funkcií, zvýšené náklady na poskytovanie služby, došlo k zmene na trhu, a podobne.

ZRUŠENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho užívateľského účtu. Žiadosť o zrušenie užívateľského účtu je možné emailom na: info@facerehab.eu. Užívateľský účet bude po spracovaní žiadosti pozastavený na dobu 30 dní, po ktorej ho možno na základe žiadosti užívateľa obnoviť, po uplynutí uvedenej lehoty, ak užívateľ nepožiada o obnovenie užívateľského účtu, bude užívateľský účet nezvratne zrušený.

Ak sa neprihlási užívateľ do svojho užívateľského konta INOVUJ s.r.o. aspoň raz za 5 rokov, bude tento užívateľský účet spoločností INOVUJ s.r.o. zrušený bez náhrady.

Zrušením užívateľského účtu zaniká právo užívateľa na prístup k službám spoločnosti INOVUJ s.r.o.. Spoločnosť INOVUJ s.r.o. odstráni všetky dáta a obsah užívateľa súvisiace so zrušeným užívateľským účtom užívateľa, pokiaľ nie je platnými právnymi predpismi vyžadované uchovanie obsahu alebo dát užívateľa, ich vrátenie alebo prevod užívateľmi či tretej osobe určenej užívateľom.

Zrušením účtu nezaniká povinnosť užívateľa na zaplatenie účtu za všetky spoplatnené služby, ktoré boli užívateľovi poskytnuté v dobe trvania užívateľského účtu.

V prípade, že bude spoločnosť INOVUJ s.r.o. mať dôvodnú obavu zo zneužitia užívateľského účtu užívateľa treťou osobou, užívateľský účet užívateľa pozastaví a požiada užívateľa o kontrolu užívateľského účtu, jeho zabezpečenia a prístupových oprávnení. Na základe povahy narušenia užívateľského konta užívateľa je spoločnosť INOVUJ s.r.o. oprávnená zrušiť prístup k užívateľskému účtu a celému jeho obsahu.

Užívateľský účet bude tiež zrušený, ak bude zistené, že tento bol zriadený osobou, ktorá nedosiahla plnej svojprávnosti, nie je plne spôsobilá na právne úkony, týmto však nie je dotknutá zodpovednosť zákonného alebo právneho zástupcu tejto osoby za škodu vzniknutú spoločnosti INOVUJ s.r.o. zriadením užívateľského účtu a užívaním služieb spoločnosti INOVUJ s.r.o. .

ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. je zodpovedná iba za ujmu vzniknutú užívateľovi na jeho prirodzených právach, spôsobenú spoločnosťou INOVUJ s.r.o. úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. V ostatných prípadoch nie je spoločnosť INOVUJ s.r.o. povinná k náhrade akejkoľvek ujmy užívateľovi, čo užívateľ berie na vedomie a nárokov na náhradu takejto ujmy sa týmto vzdáva a zaväzuje sa, že túto nebude po spoločnosti INOVUJ s.r.o. vymáhať.

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. nie je zodpovedná za nepriame škody, vrátane finančnej straty, napríklad straty zisku, ak spoločnosť INOVUJ s.r.o. nekonala v hrubej nedbalosti alebo v rámci úmyselného nekalého konania. Spoločnosť

INOVUJ s.r.o. nie je zodpovedná za konanie užívateľa ani ujmu vyplývajúcu z využitia obsahu sprístupneného užívateľom prostredníctvom online platformy alebo inou formou. Uvedené platí aj pre škody plynúce z chýb, problémov, zavírenia alebo straty obsahu užívateľa.

V maximálnom možnom rozsahu spoločnosť INOVUJ s.r.o. vylučuje všetky povinné záruky, vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, odborného úsilie a neporušenie práv.

Všetka zákonná zodpovednosť bez zavinenia spoločnosti INOVUJ s.r.o., vrátane zákonom stanovenej zodpovednosti za porušenie záruky, zostáva vyššie uvedeným obmedzením zodpovednosti nedotknutá.

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. nenesie zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie pri plnení svojich povinností podľa týchto podmienok v rozsahu, v akom je také neplnenie spôsobené okolnosťami mimo primeranej kontroly spoločnosti INOVUJ s.r.o. (napríklad pracovné spory, vyššia moc, vojna alebo teroristické aktivity, zámerné poškodenie, nehody alebo dodržiavanie platných zákonov či vládnych výnosov).

Užívateľ je povinný nahradiť spoločnosti INOVUJ s.r.o. škodu, vrátane ušlého zisku, ktorá spoločnosti INOVUJ s.r.o. vznikne konaním či opomenutím užívateľa v rozpore s týmito podmienkami, či konanie inej osoby, ktoré užívateľ umožnil prístup k službám spoločnosti INOVUJ s.r.o., a to vrátane všetkých nákladov spoločnosti INOVUJ s.r.o. vzniknutých v súvislosti s takýmto konaním či opomenutím užívateľa.

Užívateľ je povinný spoločnosti INOVUJ s.r.o. poskytnúť v prípade sporu s iným užívateľom či treťou osobou všetku potrebnú súčinnosť.

Spoločnosť INOVUJ s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré užívateľovi môžu vzniknúť v súvislosti s používaním aplikácie FaceRehab. Spoločnosť taktiež nenesie zodpovednosť za reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú treťou stranou prostredníctvom aplikácie.

LEKÁRSKE ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Nie sme licencovaným poskytovateľom lekárskej starostlivosti, aplikácia “FaceRehab” nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku pomoc a diagnostikovanie, alebo na liečbu akéhokoľvek ochorenia. Ste výhradne zodpovedný za svoje vlastné zdravie. Aplikácia „FaceRehab“ je ponúkaná iba na informačné účely a v žiadnom prípade nemá v úmysle diagnostikovať alebo liečiť akékoľvek zdravotné alebo iné ťažkosti. Ak počas cvičenia pocítite bolesti, mali by ste cvičenie prerušiť a v prípade potreby vyhľadať lekára. Všetky informácie sú poskytované bez záruky. INOVUJ s.r.o. neručí za prípadné nevýhody alebo škody, ktoré by nastali ako následky cvikov alebo poskytnutých rád.

OBSAH APLIKÁCIE

Obsah aplikácie môže obsahovať ochranné známky alebo materiál chránený autorskými právami, ktorý vlastníme my alebo tretie strany. Obsah aplikácie obsahuje obrázky, videa, logá, hudbu, fotografie, texty ktoré sú začlenené do našich aplikácií a tvoria ich súčasť.

Obsah aplikácie sa môže používať iba ako súčasť našich aplikácií a nesmie sa používať nezávisle.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky práva duševného vlastníctva na našich platformách patria nám a našim poskytovateľom licencií a práva na naše platformy sú licencované (nepredávajú sa) vám. Na naše platformy nemáte alebo nemáte žiadne práva duševného vlastníctva, okrem práva na ich použitie v súlade s týmito podmienkami.

Aplikácia spoločnosti INOVUJ s.r.o. je autorským dielom a ako taký je chránený príslušnými ustanoveniami právneho predpisu. Zverejňovanie či akékoľvek šírenie obsahu z aplikácie FaceRehab bez predchádzajúceho súhlasu sa zakazuje.

Výslovne sa dojednáva, že užívateľ nie je oprávnený:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odsúhlasením týchto podmienok užívateľ súhlasí so zhromažďovaním, používaním a zverejnením svojho obsahu a dát spoločnosti INOVUJ s.r.o. v súlade s pravidlami obsiahnutými v Informáciách o spracovaní osobných údajov. Ak zákon vyžaduje udelenie osobitného súhlasu užívateľa na nakladanie s jeho osobnými údajmi a obsahom, bude užívateľ spoločnosťou INOVUJ s.r.o. vyzvaný k udeleniu súhlasu zvlášť mimo rámec týchto podmienok. Informácie o type zhromažďovaných dát o užívateľovi a jeho zariadeniach, o nakladaní s ich dátami, o právnych základoch spracovania dát, o oprávneniach užívateľa spojených so spracovaním jeho osobných údajov spoločnosťou INOVUJ s.r.o., a pod. sú uvedené v Informácii o spracovaní osobných údajov. Ak užívateľ vo svojom obsahu zhromažďuje osobné údaje tretích osôb je povinný s týmito nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

GDPR

INOVUJ s.r.o. postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len “GDPR”). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

Vzhľadom na skutočnosť, že INOVUJ s.r.o. poskytuje užívateľovi dátový priestor pre účely uloženia dát prostredníctvom poskytovaných služieb, užívateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uloží na servery INOVUJ s.r.o. prostredníctvom poskytnutých služieb INOVUJ s.r.o., vystupuje užívateľ v pozícii správcu osobných údajov a INOVUJ s.r.o. v pozícii spracovateľa osobných údajov. Užívateľ je povinný s osobnými údajmi opísanými v predchádzajúcej vete tohto odseku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä potom v súlade s GDPR.

Zmluva o spracovaní osobných údajov: Uzatvorením zmluvy podľa týchto podmienok dochádza tiež k uzavretiu zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom:

Predmet spracovania: Predmetom spracovania sú osobné údaje, ktoré užívateľ uloží na servery INOVUJ s.r.o. podľa pravidiel obsiahnutých v týchto podmienkach.

Doba spracovania: INOVUJ s.r.o. spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok. INOVUJ s.r.o. po uplynutí lehoty 90 dní od ukončenia zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok zmaže (odstráni) všetky dáta užívateľa, ktoré sú uložené na serveroch INOVUJ s.r.o. .

Povaha a účel spracovania: Účelom spracovania je plnenie povinností podľa zmluvy, najmä poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát užívateľa prostredníctvom služieb poskytovaných INOVUJ s.r.o. .

Typ spracúvaných osobných údajov: Všetky osobné údaje, ktoré budú prostredníctvom softvéru poskytovaných v rámci služieb nahrané na servery INOVUJ s.r.o. . Ide najmä o: (a) kontaktné a identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, číslo a doba platnosti preukazu totožnosti, adresa bydliska / miesta podnikania, štátnu príslušnosť, IČO, telefónne číslo, e-mail, údaje o zdravotnom stave.

Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané, užívatelia aplikácie alebo iných služieb spoločnosti INOVUJ s.r.o. INOVUJ s.r.o. ako spracovateľ osobných údajov sa zaväzuje:

Ďalší spracovatelia: Užívateľ dáva súhlas k tomu, aby sa INOVUJ s.r.o. zapojil do spracovania osobných údajov, ktoré užívateľ uloží prostredníctvom softvéru INOVUJ s.r.o. na servery INOVUJ s.r.o., prípadne tiež v hostingovom centre, resp. u ďalších spracovateľov. INOVUJ s.r.o. sa zaväzuje informovať užívateľov o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie, a poskytnúť užívateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Zoznam spracovateľov je uvedený v Informáciách o spracovaní osobných údajov.

WEBY TRETÍCH STRÁN

Beriete na vedomie, že naše Platformy môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán (či už prostredníctvom reklám alebo inak), ktoré nie v našom vo vlastníctve ani pod našou kontrolou. Takéto odkazy sú poskytované iba pre vašu informáciu . Takéto webové stránky nemáme pod kontrolou a nie sme zodpovední za ich obsah ani za ich použitie. V dôsledku toho nepreberáme zodpovednosť za dostupnosť, vhodnosť, spoľahlivosť alebo obsah týchto webových stránok tretích strán.

Naše zahrnutie takýchto hypertextových odkazov do našich platforiem neznamená nijaké schválenie materiálu alebo názorov vyjadrených v nich.

PODPORA

Ak si myslíte, že sú naše platformy chybné alebo nesprávne popísané, kontaktujte nás na email info@facerehab.eu.

Ak vás budeme musieť kontaktovať, urobíme to e-mailom pomocou kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli.

ZMENY NAŠICH PLATFORM

Z času na čas môžeme naše platformy automaticky aktualizovať, aby sme zlepšili výkon, vylepšili funkčnosť, zohľadnili zmeny operačného systému alebo vyriešili problémy so zabezpečením.

Ak sa rozhodnete tieto aktualizácie neinštalovať alebo sa odhlásite z automatických aktualizácií, je možné, že nebudete môcť naďalej používať naše Aplikácie.

Zmeny našich aplikácií nebudú brániť tomu, aby naše aplikácie fungovali s verziami operačného systému zobrazenými v obchode s aplikáciami, z ktorých ste si aplikáciu stiahli.

PREVOD PRÁV

Naše práva a povinnosti podľa týchto podmienok môžeme previesť na inú organizáciu. Ak sa tak stane, vždy vám to písomne ​​oznámime a zabezpečíme, aby prevod neovplyvnil vaše práva podľa týchto Podmienok.

Vaše práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok môžete previesť na inú osobu, iba ak s tým písomne​​súhlasíme.

OBMEDZENIA POUŽITIA

Používanie platforiem je obmedzené na používateľov vo veku od 13 rokov, s výnimkou Európskeho hospodárskeho priestoru („EEA“), kde sú služby obmedzené na používateľov vo veku od 16 rokov. Ak chcete uskutočniť nákup prostredníctvom platforiem (popísaných v odseku s názvom „Predplatné“ nižšie), musíte mať minimálne 18 rokov a ste schopní uzavrieť záväznú zmluvu.

POPLATKY

Po nainštalovaní našich aplikácií si môžete zvoliť predplatné, ktoré chcete používať, aby ste mohli používať našu aplikáciu. Predplatné je k dispozícii na týždennej, mesačnej, ročnej báze a ďalšie podrobnosti o každom type predplatného a jeho cene sú podrobne uvedené v aplikácii.

Obsah aplikácie je možné sprístupniť prostredníctvom nákupu v aplikácii.

Všetky transakcie medzi vami a nami sa vybavujú prostredníctvom obchodu s aplikáciami, z ktorého ste si aplikáciu stiahli.

PREDPLATNÉ

Bezplatná alebo platená skúšobná verzia. Môžeme ponúknuť bezplatné alebo platené (malou platbou) predplatné služby. Ak odber nezrušíte najmenej 24 hodín pred koncom skúšobného obdobia, bude vám za vybrané obdobie predplatného automaticky účtovaná cena uvedená na obrazovke platby alebo v dialógovom okne platby spoločnosti Apple / Google. Upozorňujeme , že ak bude k dispozícii skúšobná verzia, bude to pred platbou výslovne uvedené na obrazovke s uvedenou cenou . Ak to tak nie je, zakúpite si naše predplatné bez vyskúšania.

Predplatné sa obnovuje automaticky na rovnaké obdobie na konci každého obdobia predplatného ( (každý týždeň, mesiac, 6 mesiacov, rok alebo inak, v závislosti od možnosti, ktorú ste si vybrali v čase nákupu) za cenu zvoleného balíka . Za obnovenie predplatného vám bude účtovaný poplatok do 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného. Ak zrušíte automatické obnovenie v priebehu posledných 24 hodín predplatného,​​zrušenie nadobudne účinnosť po skončení nového predplatného.

Spôsob platby. Platba sa zúčtuje spôsobom platby, ktorý ste zadali pri nákupe pri potvrdení nákupu alebo po skončení skúšobného obdobia. Platby prebiehajú podľa pravidiel jednotlivých platform – App Store a Google Play. Oprávňujete nás účtovať príslušné poplatky za predplatné podľa spôsobu platby, ktorý používate.

Zrušenie. Vaše predplatné sa obnovuje automaticky na konci každého obdobia, kým odber nezrušíte. Predplatné musíte pred obnovením zrušiť, aby ste sa vyhli účtovaniu poplatkov za ďalšie obdobie predplatného.

Ak ste si zakúpili predplatné alebo povolili skúšobnú verziu v App Store, zmeňte nastavenie predplatného vo svojom účte. Viac informácií o správe predplatných (a o tom, ako ich zrušiť) sa dozviete na stránke podpory spoločnosti Apple .

Ak ste si zakúpili predplatné alebo povolili skúšobnú verziu na Google Play, zmeňte nastavenie predplatného vo svojom účte. Prečítajte si viac informácií o správe predplatných (a o tom, ako ich zrušiť) na stránke podpory .

Ak aplikáciu odinštalujete, vaše predplatné sa automaticky nezastaví. Automatické obnovenie predplatného musíte zrušiť, aby vám neboli účtované náklady na nové predplatné.

Vrátenie peňazí. Ak ste si zakúpili predplatné alebo povolili skúšobnú verziu v App Store a máte nárok na vrátenie platby, budete si ho musieť vyžiadať priamo od spoločnosti Apple. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, postupujte podľa týchto pokynov na stránke podpory spoločnosti Apple . Ak ste si zakúpili predplatné alebo povolili skúšobnú verziu na Google Play a máte nárok na vrátenie platby, budete si ho musieť vyžiadať priamo od spoločnosti Google. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, postupujte podľa týchto pokynov na stránke podpory Google .

Zmeny. Ak je pre poskytovanie služby stanovené pevné obdobie (vymedzené predplatným) a cena, táto cena zostane platná po celé toto jedno vymedzené obdobie. V prípade však, že užívateľ bude chcieť naďalej využívať služby, je povinný prijať novú ponuku ceny predplatného na nové obdobie, ak dôjde k zmene ceny služieb v predchádzajúcom období. Užívateľ neprevedením zrušenia poskytovania služby súhlasí s novou cenou služby. K zmene ceny služby môže dôjsť najmä z týchto dôvodov – pridanie nových funkcií či vylepšených funkcií, zvýšené náklady na poskytovanie služby, došlo k zmene na trhu, a podobne. O akýchkoľvek takýchto cenových zmenách vás budeme primerane informovať zverejnením nových cien v aplikácii alebo prostredníctvom aplikácie a / alebo zaslaním e-mailovej. Ak si neprajete platiť nové poplatky, môžete príslušné predplatné zrušiť pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok predplatného,​​kontaktujte nás na adrese info@facerehab.eu .

ONLINE KONZULTÁCIE

Musíte mať najmenej 18 (osemnásť) rokov na prístup a používanie služby Online Konzultácie.

Neposkytujeme zdravotnú starostlivosť. Naše služby slúžia výhradne na informačné účely. Vezmite prosím na vedomie, že žiadnym spôsobom neručíme ani nenesieme zodpovednosť za obsah a kvalitu informácií, ktoré sú vám poskytnuté.

Informácie, ktoré vám sú poskytnuté, vrátane nálezov, zistení a odporúčaní, nenahrádzajú nálezy, zistenia a odporúčania urobené vašim ošetrujúcim lekárom. Klinické vyšetrenie a porovnanie s predchádzajúcou správou(ami) a anamnézou je nevyhnutné.

Užívateľ uznáva a súhlasí s tým, že všetky informácie, ktoré mu poskytneme sa nesmú kvalifikovať ako diagnóza, lekárska pomoc, ošetrenie alebo lekárska starostlivosť, ani nadviazať akýkoľvek vzťah lekár-pacient. Akékoľvek rady alebo názory poskytnuté prostredníctvom platformy by sa mali používať iba ako návod a nie ako definitívne odporúčanie na prijatie konkrétneho opatrenia alebo liečby. Nič prenášané prostredníctvom platformy nepredstavuje vytvorenie vzťahu lekár – pacient medzi používateľom a akýmkoľvek lekárom.

Váš lekár musí zostať po celú dobu výhradne zodpovedný za diagnostiku, starostlivosť, a liečbu.

Služby pre používateľov ponúkané prostredníctvom našej platformy, slúžia len na informačné účely a nepovažujú sa ani nenahrádzajú spoľahlivé lekárske poradenstvo alebo lekársku diagnózu alebo primárny lekársky posudok.

Používateľ berie na vedomie, že Online Konzultácia pre používateľa nie je náhradou núdzovej alebo kritickej zdravotnej situácie.

Používateľ sa musí poradiť so svojím primárnym lekárom, aby potvrdil informácie získané prostredníctvom Online Konzultácie predtým, ako bude konať alebo implementovať takéto informácie.

Používateľ sa zaväzuje pristupovať k platforme a službám alebo ich používať iba vtedy, ak je používanie povolené podľa Platného zákona v krajine v ktorej má daný Používateľ bydlisko, a ak je používanie zakázané potom Používateľ nebude pristupovať alebo používať platformu alebo služby.

Akýkoľvek názor poskytnutý lekárom používateľovi, vrátane konzultácie, sa nebude považovať za názor, ktorý poskytla Spoločnosť INOVUJ s.r.o. Za úplnosť, presnosť a správnosť takýchto informácií je výlučne zodpovedný lekár, pričom platforma ani Spoločnosť INOVUJ s.r.o. nezodpovedajú za úplnosť, presnosť a správnosť takýchto informácií.

ZRUŠENIA A ZMENA TERMÍNU ONLINE KONZULTÁCIE

Po rezervácii a potvrdení termínu sa pacient môže rozhodnúť zrušiť termín buď okamžite, alebo neskôr.

Peniaze vrátené pacientovi budú závisieť od dĺžky času medzi zrušením stretnutia a časom plánovaného stretnutia

Ak pacient zruší termín viac ako 12 hodín pred plánovaným časom termínu, nebudú sa účtovať žiadne storno poplatky

V prípade zrušenia termínu 0 – 12 hodín pred plánovaným termínom bude účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z poplatku za konzultáciu

Nezúčastnenie sa – Did not Attend (DNA):

Po rezervácii a potvrdení stretnutia sa od pacienta očakáva, že sa pripojí a bude prítomný na relácii virtuálneho stretnutia 5 minút pred plánovaným časom stretnutia

Ak sa pacient nedostaví na plánované stretnutie do 5 minút po začatí plánovaného stretnutia, bude sa to považovať za pacienta, ktorý sa nezúčastnil a stretnutie bude zrušené ako DNA (nezúčastnil sa)

Ak sa pacient vôbec nedostaví na plánované stretnutie, bude sa to považovať za neprítomného a stretnutie bude zrušené ako DNA (nezúčastnil sa)

Na všetky DNA sa bude vzťahovať storno poplatok ekvivalentný plnému poplatku za konzultáciu, ktorý zaplatil pacient

Niektoré DNA, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku naliehavých okolností, môžu mať nárok na kredit za konzultačný poplatok, ale bude potrebné ich posúdiť prípad od prípadu

Zmena plánu / zmena rezervácie:

Po rezervácii a potvrdení termínu sa pacient môže rozhodnúť preplánovať termín buď okamžite, alebo neskôr v dôsledku zmeny okolností

Zmena termínu vykonaná ihneď po rezervácii termínu nebude spoplatnená žiadnym poplatkom za zmenu/storno a od pacienta sa neočakáva, že bude platiť žiadne ďalšie poplatky

Preplánovanie termínu 0 – 12 hodín pred plánovaným termínom bude spojené s storno poplatkom ekvivalentným plnému poplatku za konzultáciu, ktorý zaplatil pacient

Akékoľvek preplánovanie stretnutia uskutočnené v plánovanom čase stretnutia sa bude považovať za DNA. Pacient nebude mať k dispozícii žiadny kredit ani refundáciu.

Nedostupnosť lekára:

Choroba, naliehavé osobné okolnosti a iné nepredvídané udalosti môžu viesť k tomu, že uvedený lekár nebude k dispozícii na plánované stretnutie.

Ak si pacient želá preplánovať Termín na iný deň a čas, nebudú sa účtovať žiadne ďalšie poplatky.

V prípade, že si pacient neželá, aby si preplánoval Termín, pacient sa môže rozhodnúť Termín zrušiť, pričom poplatky zaplatené pacientom mu budú vrátené v plnej výške.

Prerušenie a ukončenie stretnutia:

V prípade, že počas Online konzultácie dôjde k výpadku IT / konektivity / techniky, musí sa lekár opätovne spojiť s pacientom, informovať ho o technickom probléme a ponúknuť mu zmenu/prerezervovanie termínu na najbližší dostupný čas bez dodatočných poplatkov pre pacienta.

Ak si pacient neželá preplánovať/prerezervovať si iný termín, aktuálny termín bude považovaný za ukončené stretnutie a pacientovi bude účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z poplatku za konzultáciu

Vzťah medzi pacientom a poskytovateľom sa môže v priebehu konzultácie narušiť v dôsledku rôznych faktorov, vrátane nerealistických očakávaní pacienta alebo medziľudských rozdielov. V nepravdepodobnom prípade, že dôjde k poruche vzťahu medzi pacientom a Poskytovateľom, počas Online konzultácie Poskytovateľ informuje pacienta o potrebe ukončiť konzultáciu.

Za ukončené konzultácie môžu byť poplatky zaplatené pacientom v jednotlivých prípadoch čiastočne alebo úplne vrátené. Rozhodnutie o vrátení alebo nevrátení peňazí by bolo na rozhodnutí príslušného Poskytovateľa a tímu vyššieho manažmentu

ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

Podmienky používania nadobúdaju platnosť ďnom ich zverejnenia.

Zákaznícka podpora pre služby je k dispozícii na emailovej adrese info@facerehab.eu. V prípade, že niektoré jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú neplatné alebo zaniknú, zostáva v plnom rozsahu zachovaná platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení.

Tieto podmienky a všetky zmluvné vzťahy alebo súdne spory medzi užívateľmi a spoločnosťou INOVUJ s.r.o. sa riadia slovenským právom, s výnimkou konfliktu so zákonnými ustanoveniami Dohovoru OSN o medzinárodných zmluvách o kúpe tovaru. Prípadné spory zo zmluvy a týchto podmienok, rovnako ako spory o platnosť zmluvy či týchto podmienok a ich jednotlivých ustanovení, budú prejednané a rozhodnuté miestne a vecne príslušný slovenským súdom.

Request Access Form

I Want to Help Form

EBOOK - FACIAL EXERCISES

Subscribe & Get a FREE EBOOK!

Our eBook with instructions for 10 facial exercises

By subscribing you agree with our Privacy Policy.